کول تک COOLTECH

کول تک COOLTECH 

 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  177,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 12 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  144,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر  برای مساحت 17 تا 22 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 9 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  112,340,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر  برای مساحت 12 تا 15 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 7 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  96,330,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  154,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 12 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  121,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 45 تا 65 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  192,200,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 12 تا 15 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 7 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  81,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 40 تا 60 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 50 تا 70 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 15 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع(براساس شرایط)  حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 12 متر  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر و مناسب مناطق حاره ای  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور پیستونی   نصب رایگان همراه با 3 متر لوله رایگان

  بیشتر
  بـه زودی

لیست مقایسه محصولات

انصراف