آکس (AUX)

آکس (AUX) 

 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر  برای مساحت 35 تا 48 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تک فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فیلترهوای قابل شستشو و مناسب مناطق حاره ای  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر  برای مساحت 45 تا 65 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تک فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فیلترهوای قابل شستشو و مناسب مناطق حاره ای  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر  برای مساحت 55 تا 80 متر مربع (براساس شرایط)  قابلیت تنظیم شیر انبساط + کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای  دارای سیستم یخ زدایی هوشمند  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر  برای مساحت 65 تا 100 متر مربع (براساس شرایط)  قابلیت تنظیم شیر انبساط + کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل و حاره ای  دارای سیستم یخ زدایی هوشمند  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر  برای مساحت 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط)  قابلیت تنظیم شیر انبساط + کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای سیستم یخ زدایی هوشمند  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل وحاره ای  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر  برای مساحت 125 تا 170 متر مربع (براساس شرایط)  قابلیت تنظیم شیر انبساط + کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای سیستم یخ زدایی هوشمند  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل وحاره ای  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 35 تا 48 متر مربع (براساس شرایط)  مجهز به ریموت کنترل + کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل وحاره ای  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 45 تا 65 متر مربع (براساس شرایط)  مجهز به ریموت کنترل + کارکرد با برق تک فاز   قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل وحاره ای  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 55 تا 80 متر مربع (براساس شرایط)  مجهز به ریموت کنترل + کارکرد با برق تک فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل وحاره ای  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 55 تا 80 متر مربع (براساس شرایط)  مجهز به ریموت کنترل + کارکرد با برق تک فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل وحاره ای  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط)  مجهز به ریموت کنترل + کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل وحاره ای  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 125 تا 170 متر مربع (براساس شرایط)  مجهز به ریموت کنترل + کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل وحاره ای  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی

لیست مقایسه محصولات

انصراف